Winkelwagen weergeven Naar de kassa

Bepalingen  

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaardenToepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Wim van der Veen Caraudio bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Wim van der Veen Caraudio; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de koper zich mocht bedienen wordt door Wim van der Veen Caraudio expliciet van de hand gewezenHerroepingsrecht

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar wim@veencaraudio.nl is voldoende). De koper dient het product - na goedkeuring van Wim van der Veen Caraudio - te sturen naar een door Wim van der Veen Caraudio vastgesteld retouradres. De koper dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen
Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

Wim van der Veen Caraudio
Westeinde 51
7722XC Dalfsen

Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met Wim van der Veen Caraudio ingevolge de zichttermijn van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Wim van der Veen Caraudio de dagwaarde van de ingeleverde producten binnen veertien (14) werkdagen nadat Wim van der Veen Caraudio het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen. Wanneer de dagwaarde van het ingeleverde product hoger is, dan de gefactureerde prijs, wordt de gefactureerde prijs gehanteerd.

Wim van der Veen Caraudio behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend,
gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van Wim van der Veen Caraudio of de leverancier van het product) is beschadigd.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Wim van der Veen Caraudio schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Wim van der Veen Caraudio de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Wim van der Veen Caraudio heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.


Van retourzending uitgesloten

* Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.
Producten met een verbroken verzegeling zijn uitgesloten van retourzending.Garantiebepaling

De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op het door Wim van der Veen Caraudio op te geven adres, na goedkeuring van Wim van der Veen Caraudio.

Wim van der Veen Caraudio verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde 'carry-in'- garantie op fabricage- en materiaalfouten, wat inhoudt dat de kosten voor het retourneren na 8 dagen van aanschaf van en naar de koper voor rekening van de koper zijn.

In het geval de verpakking of de inhoud hiervan bij aankomst beschadigd blijkt te zijn, dient u een proces-verbaal in te dienen bij het TPG postkantoor. Dit proces-verbaal dient u in bij Wim van der Veen Caraudio binnen 2 dagen na aflevering van de goederen, waarna Wim van der Veen Caraudio zorgt voor de afwikkeling van de transportschade.

Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient u een kopie van de originele factuur toe te zenden per fax, mail of toe te voegen bij de retourzending.
In het geval er geen kopiefactuur is bijgevoegd, wordt de retourzending niet in behandeling genomen maar direct aan u retour gezonden. Er zal dan € 15 administratie en verwerkingskosten in rekening worden gebracht

Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal drie (3) maanden na factuurdatum, Voor wederverkopers is deze omruiltermijn 14 dagen. Zijn artikelen niet (meer) in assortiment of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier. Voor wederverkopers geldt echter een garantietermijn van zes (6) maanden, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert.


Met betrekking tot producten van derden is Wim van der Veen Caraudio tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegevens met een tijdsduur van 90 dagen.

Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Wim van der Veen Caraudio liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt Wim van der Veen Caraudio zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.

Indien de koper aan Wim van der Veen Caraudio een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Wim van der Veen Caraudio. De koper zal al dan Wim van der Veen Caraudio vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.Wim van der Veen Caraudio is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.


Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.Algemene voorwaarden Bepalingen Beveiligingsverklaring Help Onze Gegevens